నమోదు

  1. పాల్గొనేవారిగా నమోదు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
  2. వర్క్‌షాప్/సెషన్‌ను నిర్వహించడానికి నమోదు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
  3. పత్రాలను సమర్పించడానికి నమోదు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి