వర్క్‌షాప్‌కు కాల్ చేయండి

The call for workshops for India IIGF 2022 is closed

  1. వర్క్‌షాప్ ప్రతిపాదన కోసం కాల్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
  2. వర్క్‌షాప్ ప్రతిపాదన సమర్పణ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి